Tag Archives: banlonghoi

[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 115

4 Th6

Chương 115: Long kỵ sĩ (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 114

4 Th6

Chương 114: Long kỵ sĩ (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Tiếp tục đọc

[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 113

4 Th6

Chương 113: Cưỡi ngựa? Ta cần sao (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Tiếp tục đọc

[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 112

4 Th6

Chương 112: Cưỡi ngựa? Ta cần sao (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Tiếp tục đọc

[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 111

4 Th6

Chương 111: Cưỡi ngựa? Ta cần sao (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Tiếp tục đọc

[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 15

3 Th6

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 15: Ta bị lừa rồi

Dịch: Blue
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Tiếp tục đọc

[Huyền Ảo] Đấu Phá Thương Khung – Chương 1381

3 Th6

Chương 1381: Luyện đan!

Dịch: lonelyvagabond
Biên: Blue
Nguồn: banlonghoi.com

Tiếp tục đọc